Týmto reklamačným poriadkom sú upravené podmienky, na ktorých základe uplatňuje Kupujúci svoje práva pri rozpore tovaru s kúpnou zmluvou a ďalej podmienky uplatňovania zodpovednosti za chyby voči Predávajúcemu, prípadne iné práva dole uvedené.

Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba je u všetkých výrobkov všeobecne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ si Predávajúci a Kupujúci nezjednajú dlhšiu záručnú dobu.

V prípade dodania tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek Kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je taký postup možný, môže Kupujúci požadovať zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci berie na zreteľ rozpor s kúpnou zmluvou zistený počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru, pokiaľ z povahy tovaru nevyplýva, že existenciu rozporu musel Kupujúci zistiť už pri prevzatí. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi uskutočnenej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takéhoto druhu obvyklé, a že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie tovaru uvádza, alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adresu predajcu: Mediterana s.r.o., Pod lipami 75, 94002 Nové Zámky, alebo elektronicky odoslaním kópie vyplneného a podpísaného reklamačného tlačiva na adresu mediterana@azet.skReklamačný protokol si môžete stiahnúť na tomto odkaze.

Pri reklamácií je nutné priložiť kópiu nadobúdajúceho dokladu (napr. faktúru, pokladničný doklad ) špecifikáciu reklamovaných chýb.

Keďže ide o ručne vyrábané šperky a každý zo šperkov je jedinečný môže dôjsť k menším rozdielom medzi jednotlivými kusmi, samozrejme v tom prípade nejde o vadu výrobku.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, má Kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby, pri uplatnení záruky tieto práva:

 • Ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
   
 • Ak nie je taký postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tie isté práva Kupujúcemu náležia, ak:

 • ide síce o chyby odstrániteľné, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne používať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak sa rovnaká chyba brániaca riadnemu používaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstránená vyskytne opäť. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri chyby brániace jeho riadnemu používaniu.
   
 • ide o iné neodstrániteľné chyby a Kupujúci nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
   

Reklamácie sa nevzťahujú na prípady, ak vznikne chyba alebo poškodenie dokázateľne nesprávnym používaním alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho:

 • dokázateľným nedovoleným zásahom do tovaru
   
 • ak nesie predložený "Nadobúdajúci doklad" zjavné známky uskutočnených zmien údajov.
   
 • na chyby, ktoré vznikli bežným opotrebovaním tovaru
   
 • chyby vzniknuté neodborným zásahom Kupujúceho, prípadne inej neoprávnenej osoby

 

 • spôsobené mechanickým poškodením tovaru ( roztrhnutie, rozbitie, alebo poškriabanie kameňa, poškodenie šperku prítomnosťou chemických látok )

 

 • na vypadnutie kameňa spôsobené mechanickým poškodením ( náraz, neprimeraný tlak, pri kontakte s vodou a iné )


Reklamácia je Predávajúcim uznaná ak Kupujúci dokáže, že:

 • je tovar chybný, za týmto účelom Kupujúci predloží chybný tovar v predajni Predávajúceho
   
 • že sa chyba vyskytla v záručnej dobe (za týmto účelom Kupujúci preukáže dátum predaja. V prípade, že k tovaru bola poskytnutá dlhšia záručná doba ako obecná, je potrebné ju dokázať hlavne záručným listom, kde je vyznačená)
   
 • Kupujúci preukáže, že kúpil tovar od Predávajúceho (za týmto účelom Kupujúci predloží platný predajný doklad s vyznačeným dátumom zakúpenia výrobku preukazujúci nákup reklamovaného tovaru.


Ak nebude ktorákoľvek z podmienok tu uvedených zo strany Kupujúceho riadne splnená, nebude reklamácia uznaná ako oprávnená a následne vybavená.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od dňa ich uplatnenia, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ak dôjde k výmene chybného tovaru za nový, alebo bola vymenená súčiastka tovaru, začne bežať nová záručná doba k danému tovaru, resp. k jeho novej časti, znova od prevzatia nového tovaru, resp. tovaru s novou súčiastkou. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok podľa záznamu v záručnej oprave. V prípade oprávnenej reklamácie má Kupujúci právo na náhradu nutných nákladov spojených s reklamáciou. Rovnaké právo náleží aj Kupujúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby tovaru. Náklady spojené s prepravou tovaru ku Kupujúcemu po vybavení reklamácie sú hradené Predávajúcim.